BERMONDSEY GALLERY PRESENTS ANTONIO POZO  AND  NIKOLAY NEDEV    1ST JULY-21ST JULY